Home / Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Miasin BV

1.         Algemeen

 

Onder Miasin wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Miasin B.V.

2.         Toepasselijkheid

 

2.1      Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.2      Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Miasin als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

 

2.3      Van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.

3.         Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

 

3.1      Alle offertes en/of prijsopgaven van Miasin zijn vrijblijvend. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kost­prijsfac­toren (zoals arbeidslonen, vracht– en douanetarieven, verzekeringstarieven, fabrieksprijzen, valutakoersen) een verhoging ondergaan  - ook al ge­schiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandig­heden - is Miasin gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De voorgaande zin is eveneens van toepassing op kostenverhogingen wegens door de overheid afgekondigde maatregelen.

 

3.2      Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Miasin of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Miasin. Indien de wederpartij een opdracht plaatst en Miasin een begin met de uitvoering daarvan maakt, wordt een overeenkomst eveneens geacht met het begin van de uitvoering tot stand te zijn gekomen.

 

3.3      In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend con­tract of een door Miasin ondertekende opdrachtbevestiging.

4.         Prijzen

 

4.1      De door Miasin opgegeven prijzen zijn exclu­sief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering DDP leveradres wederpartij in Nederland volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.

 

4.2      Voor orders beneden een door Miasin vast te stellen factuurbedrag (exclusief BTW) behoudt Miasin zich het recht voor een kostentoeslag aan de wederpartij in rekening te brengen volgens het op het tijdstip van levering bij Miasin geldende toeslagtarief. Een dergelijke kostenopslag wordt  eveneens voorbehouden indien op verzoek van de wederpartij levering  dient plaats te vinden bij een derde.

 

5.         Aflevering/levertijd

 

5.1      De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

 1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door Miasin van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, e.d.;
 3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 4. de dag van ontvangst door Miasin van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 

5.2      Opgegeven levertijden zijn niet bindend. De levertijd kan onder meer worden verlengd, indien voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd of indien de wederpartij haar contractuele verplichtingen of van haar te vergen medewerking voor de uitvoering van de overeenkomst niet nakomt.

 

5.3      Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van Miasin meer dan 16 weken zal bedragen. De wederpartij kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan Miasin ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor de zaken reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door haar geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor de geleverde zaken overeengekomen prijs. Indien de levertijd slechts voor een deel van levering wordt overschreden, geldt in afwijking van de vorige zin, dat het percentage van 15% wordt berekend op basis van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op dat deel van de levering dat als gevolg van overschrijding van de levertijd niet kan worden gebruikt zoals door partijen beoogd; in dit geval heeft de wederpartij ook slechts voor dat deel van de levering recht op ontbinding.

 

5.4      Tenzij de wederpartij gebruik maakt van haar bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

5.5      De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd als de zaken ter beschikking van de wederpartij (of een door deze aangewezen derde) worden gesteld op het aangekomen vervoersmiddel klaar om te worden gelost in de overeengekomen plaats van bestemming .

 

5.6      De wederpartij dient de zaken op de datum van aflevering af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming is Miasin bevoegd tot opslag elders. Alle kosten in verband met deze opslag (bijvoorbeeld verzekeringskosten) zijn voor rekening van de wederpartij.

 

5.7      Miasin is gerechtigd door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. In dat geval is Miasin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een gedeelte van de prestatie, betaling te verlangen overeenkomstig deze voorwaarden.

6.         Betaling

 

6.1      Facturen van Miasin dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door Miasin aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

 

6.2      Ingeval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Miasin reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de wederpartij een rente verschuldigd van 1 % per (gedeelte van de) maand over het opeisbare bedrag. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

6.3      Alle kosten vallende op de inning van enig door de wederpartij volgens deze voorwaarden verschuldigd bedrag, gerechtelijk danwel buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

6.4      Betaling door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.

 

6.5      De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

 

 

7.         Intellectuele eigendom en knowhow

 

De door Miasin uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, ge­reed­schappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, zaken e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Miasin, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Miasin wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

8.         Eigendomsvoorbehoud

 

8.1      De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over wanneer al het door de wederpartij aan Miasin voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Miasin is voldaan.

 

8.2      Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op haar retentierecht te beroepen voor wat betreft bewaringskosten en/of overige kosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

 

8.3      Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Miasin gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent Miasin reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

9.         Garantie

 

9.1      De wederpartij zal de zaken keuren binnen uiterlijk 14 dagen na levering. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstre­ken wordt de zaken geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de garantieverplichtingen van Miasin zal accep­tatie volgens het voorgaande lid elke vordering van de wederpartij terzake van een tekortkoming in de prestatie van Miasin uitsluiten.

 

9.2      Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Miasin in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daar­voor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan de geleverde zaken, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Miasin toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

 

9.3      Onder de in lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Miasin  worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Miasin, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Miasin.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschre­ven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de wederpartij. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen zaken/onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van de oorspronkelijke zaken zijn verstreken.

 

9.4      Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in geval van, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 2. normale slijtage;
 3. montage/installatie of reparatie door de wederpartij of door derden;
 4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 5. in overleg met de wederpartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 6. materialen of zaken, die door de wederpartij aan Miasin ter bewerking zijn verstrekt;
 7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken;
 8. door Miasin van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Miasin heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

 

9.5      Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantie­termijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen Miasin voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 

9.6      De wederpartij draagt alle kosten in verband met een ongerechtvaardigd beroep op garantie of een ongerechtvaardigde klacht van de zijde van de wederpartij. Retourzendingen worden door Miasin alleen geaccepteerd indien deze vooraf door Miasin zijn goedgekeurd en deze franco en in originele verpakking aan Miasin worden (terug)geleverd.

 

9.7      Indien Miasin ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/zaken vervangt, worden de vervangen onderdelen/zaken eigendom van Miasin.

10.      Schadevergoeding

 

10.1    De aansprakelijkheid van Miasin is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

 

10.2    Indien Miasin niet binnen een redelijke termijn zijn garantieverplichtingen is nagekomen, kan de wederpartij in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Miasin van deze verplichtingen.

 

10.3    Indien Miasin niet binnen deze laatste termijn met succes de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd:

 1. heeft de wederpartij recht op een korting op de voor de geleverde zaken overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van de zaken, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor de geleverde zaken overeengekomen prijs kan bedragen, of
 2. kan de wederpartij, indien het gebrek zo ernstig is dat het de wederpartij in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Miasin de overeenkomst ontbinden. De wederpartij heeft dan recht op restitutie van de voor de geleverde zaken betaalde prijs en op een vergoeding van de door haar geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor de geleverde zaken  overeengekomen prijs.

 

10.4    Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Miasin en behoudens het bepaalde in artikel 5.3 en in lid 1, 2 en 3 van dit artikel is alle aansprakelijk­heid van Miasin voor gebreken in de geleverde zaken en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers of niet-ondergeschikten van) Miasin, uitgesloten.

 

10.5    De wederpartij is gehouden Miasin te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Miasin in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten.

11.      Overmacht

 

11.1    Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Miasin onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme, natuur– en/of kernrampen, in-uit en/of doorvoerverbod en andere ernstige storingen in het bedrijf van Miasin of diens leveranciers.

 

11.2    In geval van overmacht is Miasin gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Tijdens de opschorting is Miasin bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

11.3    Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 2 is Miasin gerechtigd terstond betaling te verlangen van ter uitvoering van de overeen­komst ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, een en ander voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding op grond van lid 2 zal de wederpartij – na betaling volgens de vorige volzin - de daarin begrepen zaken tot zich nemen, bij gebreke waarvan Miasin bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

12.      Ontbinding en opschorting

 

12.1    Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar contractuele verplichtingen jegens Miasin te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij, is Miasin gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de wederpartij te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Miasin gestelde termijn is Miasin gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Miasin heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

12.2    Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met Miasin gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Miasin evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

 

12.3    In geval van opschorting op grond van lid 1 of lid 2, is Miasin bevoegd om de ter uitvoering van de overeen­komst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 1 of lid 2 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Miasin in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de wederpartij. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 1 of lid 2 heeft Miasin recht op volledige schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

13.      Conversie

 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

14.      Toepasselijk recht/bevoegd rechter

 

14.1    Op alle rechtsbetrekkingen tussen Miasin en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

 

14.2    Geschillen tussen Miasin en de wederpartij, behorende tot de competentie van de rechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van Miasin, behoudens indien Miasin als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Top
Open chat
Via uw mobiel kunt u ons direct appen op 085-5050509, via uw desktop dient u whatsapp voor uw desktop te downloaden.